bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wyniki przetargów


Lisków, dnia 18.12.2012r.


DD -P/1/ 2012


Powiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Dziecka w Liskowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy:

Zadanie nr 1-Dostawa pieczywa
Piekarnictwo i Cukiernictwo Tomasz Matuszewski
Janków 47, 62-817 Żelazków
(OFERTA nr 4)

Cena oferty : BRUTTO 7 118,20 zł
Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji .
Cena -100 punktów
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 27.12.2012 r.


Zadanie nr 2 – Dostawa mięsa i wędlin
PPH „POLSKIE MIĘSO” Krążyński s.j Końska Wieś 13, 62-872 Godziesze
(OFERTA nr 1)

Cena oferty : BRUTTO 20 012,00 zł
Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji .
Cena -100 punktów
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 27.12.2012 r.


Zadanie nr 3- Dostawa produktów spożywczych
PPHU ” MARTOM” Tomasz Stasiak , 62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2
(OFERTA 2)
Cena oferty : BRUTTO 46 623,32 zł
Uzasadnienie wyboru : Komisja przetargowa wybrała ofertę powyższej firmy, ponieważ przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową oraz spełniła warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegała odrzuceniu.
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji .
Cena -100 punktów
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w dniu 27.12.2012 r.


W postępowaniu przetargowym na Dostawy żywności dla Domu Dziecka w Liskowie na Zadanie nr 1 , ofertę złożyła również firma :
1. Piekarnia Jaśmin - Jan Nawrocki i Spółka , Spółka Jawna, 62-500 Konin, ul. Poli Gojawiczyńskiej 9
Cena oferty : BRUTTO 8 279,98 zł
Komisja przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji .
Cena -85,97 punktów

Otrzymują:
1.Piekarnia Jaśmin- Konin, ul, Poli Gojawiczyńskiej 9
2.Piekarnictwo i Cukiernictwo T. Matuszewski , Janków 47
3.PPHU MARTOM T. Stasiak, Zbiersk Cukrownia 38/2
4.PPH „POLSKIE MIĘSO” Krążyński , Końska Wieś 13.


ZATWIERDZAMOpublikował: Paulina Maciejewska
Publikacja dnia: 03.12.2013
Podpisał: Paulina Maciejewska
Dokument z dnia: 18.12.2012
Dokument oglądany razy: 1 134

WebDesign by SzkoleniaMi