bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

Raport dostępności

Wstęp deklaracji

Dom Dziecka w Liskowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.ddliskow.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Adres:

Dom Dziecka w Liskowie
ul. Ks.Blizińskiego 96
62-850 Lisków

Godziny urzędowania:

Administracja: 7.30 - 15.30
Wychowawcy: całodobowo

Kontakt:

tel./fax: 62 763 40 84
tel: 62 763 40 03 [sekretariat/dyrektor/administracja/wychowawcy]
e-mail: sekretariat@ddliskow.pl

Dyrektor:

Agata Trzęsowska

Data publikacji strony internetowej: 2012-11-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-21

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Treści niedostępne

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia : 2021-04-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, pomarańczowe litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony inetrnetowej prosimy o kontakt:

Osoba do kontaktu : Agneszka Rygas
e-mail: sekretariat@ddliskow.pl
Telefon: 62 763 40 03

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.


Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.


Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dom Dziecka mieści się przy ul. ks. W. Blizińskiego 96 w Liskowie. Budynek oraz wejście do budynku posiada bariery architektoniczne. Dom Dziecka mieści się na trzech piętrach budynku, do wszystkich pomieszczeń wchodzi się przez schody prowadzące na każde piętro. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdow, informacji głosowych itp.

Zapewniony jest dostęp do ogrodu, ścieżek spacerowych i parkingu bez barier architektonicznych.


Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.Opublikował: Agnieszka Rygas
Publikacja dnia: 21.04.2021
Podpisał: Agnieszka Rygas
Dokument z dnia: 23.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 629

WebDesign by SzkoleniaMi

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ